top of page


Stadgar och stämmor

 

Stadgar

En bostadsrättsförening ska ha stadgar, som är föreningens grundläggande regler. De är offentliga handlingar som finns registrerade hos Bolagsverket. 

 

Här kan du ta del av Brf Stockens aktuella stadgar.

 

Det finns vissa punkter som stadgar måste innehålla:

  • Namn

  • Ändamål och verksamhet

  • Kommun där styrelsen finns

  • Avgifter som medlemmar ska betala

  • Uppgifter om styrelsen

  • Räkenskapsår

  • Former för kallelse till föreningsstämma

  • Vilket ansvar föreningen respektive den boende har för underhåll och reparationer

 

Föreningsstämma

Föreningsstämman hålls en gång om året, och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ, där alla medlemmar får vara med och besluta i frågor som rör föreningen. Stämman utser en styrelse för att sköta den löpande förvaltningen av föreningen fram till nästa stämma.

 

Protokoll från den senaste årsstämman finns nedan.

 

 

Huvudregeln är att varje medlem har en röst. Om flera medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans har de gemensamt bara en röst. Om en medlem har flera bostadsrätter har medlemmen ändå en röst. För den medlem som inte kan närvara vid stämman är det möjligt att rösta genom att lämna en fullmakt till en annan medlem.

bottom of page